Til innhold

Gjelleproblematikk hos laksefisk i sjø

Text module

 

Vi er inne i en periode med økt forekomst av gjelleproblematikk hos laksefisk i sjø. Paramoeba perurans, Ca. Branchiomonas cysticola, Paranucleospora theridion og Salmonid Gill Pox Virus (SGPV) er agensene det hyppigst blir analysert for på gjeller ved hjelp av RT-PCR. Disse agensene forkommer hyppig i området PO2 til PO6, med svært få tilfeller nord for Trøndelag. De første AGD-påvisningene kommer typisk i mai/juni. Det øker på med antall tilfeller utover sommeren, med en topp vanligvis i september/oktober. P. theridion og Ca. B. cysticola kan forekomme både på frisk og syk fisk. Vi ser det kan være stor forskjell i gjellepatologi og dødelighet på fiskegrupper med samme CT-verdier for disse agensene, noe som gjør at det ikke alltid vil være samsvar mellom PCR-resultat og omfang av gjellesykdom.

 

Grafene og fargeintensitet i de ulike produksjonsområdene representerer antall positive saker registrert for de fire nevnte patogener.

Rapporten inneholder kun: data fra registrerte sjøvannslokaliteter for laks og regnbueørret

 


Graf: Antall RT-PCR saker med påvist gjelleagens. Data frem til 20. sept 2023.

 

Historiske histologidata viser samme tendenser som RT-PCR, med økning i antall saker med histopatologiske forandringer i gjeller på sensommeren og høsten. Økning i gjelleforandringer kan for eksempel skyldes infeksiøse agens, eller miljøpåvirkning slik som  alger,  partikler etter notspyling, maneter m.m.

 

 

Graf: Kategorisering av gjelleforandringer observert ved histologi.

Spesielt på mindre fisk starter gjerne AGD utfordringer med de karakteristiske hvite slimflekkene på gjellene og det starter typisk godt inn i bunn av gjellebuene. Makroskopisk scoring av gjeller er hyppig brukt i daglig fiskehelsearbeid hvor den godt etablerte 0 til 5 scoringen (Fra Taylor mfl. 2009) benyttes som verktøy for å overvåke og vurdere behandlingsbehov av AGD. Hvite flekker kan fortsatt oppstå uten tilstedeværelse av amøber. Spesielt tidlig i sesongen kan det anbefales å bekrefte tilstedeværelse av AGD med RT-PCR enten i form av av gjellevev, eller svabring.

 

I Pharmaq Analytiq jobber vi kontinuerlig med å forbedre våre tjenester. I løpet av høsten vil vi lansere iWise Insights hvor det vil være visuelle fremstillinger av prevalens og tilstedeværelse av patogener og andre påvisninger i ditt produksjonsområde. Vi håper dette vil bli et nyttig verktøy for deg som kunde for å få oversikt over hva som befinner seg i nærområde til enhver tid.